Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.airgustow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.airgustow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-12-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi oraz aktualizacji w dniu 2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Augustowie została zaprojektowana tak, aby była możliwa do korzystania przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Identyfikacja błędu

Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35
 • Do budynku prowadzą  4 wejścia: od ul. Młyńskiej, od ul Hożej, od parkingu oraz na ścianie bocznej (od południowego – wschodu) z dojścia od Młyńskiej i parkingu.
 • Do wejścia od ul. Młyńskiej prowadzą dwa stopnie schodów i brak jest podjazdu.
 • Pozostałe wejścia zlokalizowane na poziomie terenu. 
 • Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda.
 • Korytarze są wystarczająco szerokie dla osób na wózkach.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Klienta.
 • W budynku nazwy wydziałów oznaczone są w alfabecie brajla.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

W Urzędzie Miejskim w Augustowie został powołany Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pod kierownictwem Pani Anny Stankiewicz.

Skład Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 
Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Pani Anna Stankiewicz
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej - Pani Emilia Wierzbicka
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej - Pan Andrzej Jefimow
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 65 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 
 1. analiza aktualnego stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust. 1,
 2. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust.l,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. monitorowanie działalności Burmistrza Miasta w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. przygotowanie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Miejski, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów


Numer identyfikacyjny REGON
00052326400000


Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Telefon kontaktowy
511181483


Data
2021-03-09


Miejscowość
Augustów


Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. PODLASKIE


Powiat
Powiat augustowski


Gmina
Augustów (gmina miejska)


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ]  wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna


Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
5


1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE


2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE


3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK


5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
W II kwartale 2021 roku Urząd Miejski w Augustowie zmieni adres siedziby. W nowo wyremontowanym budynku dostosowanym do potrzeb Ratusza są zastosowane elementy uniwersalnego projektowania, uwzględniające likwidację barier architektonicznych etc. zapewniając dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dział 2. Dostępność cyfrowa


1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 5
Liczba aplikacji: 0


Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url http://bip.um.augustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url http://urzad.augustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url http://www.airgustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url https://zmieniamy.augustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url http://www.augustow.pl/pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31


2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej http://www.panorama.augustow.pl/
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna


1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: [ X ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK


2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE


Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6


3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
5
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym


1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE


2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE


3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE


4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Home

 

Witamy na stronie miejskiego programu Airgustów!

Znajdziecie na niej Państwo podstawowe informacje o możliwości uzyskania dofinansowania wymiany swojego pieca na nowocześniejsze i ekologiczne źródło ciepła. Otrzymacie też pakiet podstawowych informacji o zjawisku smogu, jego szkodliwości i przyczynach.

Program Airgustów został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie już 28 marca 2018 roku, ale jego realizację Miasto Augustów rozpoczęło od roku 2019. W budżecie przygotowanym przez Burmistrza Mirosława Karolczuka, a przyjętym przez Radę Miejską w Augustowie przeznaczono na jego realizację w roku 2019 kwotę 1.250.000 zł, w roku 2020 kwotę 500.000 zł natomiast w roku 2021 kwotę 200.000 zł. Dofinansowanie jest przeznaczone na wymianę starych źródeł ciepła na piece gazowe, podpięcie do sieci ciepłowniczej, instalację pomp ciepła oraz urządzeń grzewczych elektrycznych, a także zainstalowanie wymienionych źródeł ciepła w budynkach nowo budowanych.

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Ewa Mickiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 87 643 86 26

Home

Witamy na stronie miejskiego programu Airgustów!

 

Program Airgustów został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie już 28 marca 2018 roku, ale jego realizację Miasto Augustów rozpoczęło od roku 2019. W budżecie przygotowanym przez Burmistrza Mirosława Karolczuka, a przyjętym przez Radę Miejską w Augustowie przeznaczono na jego realizację w roku 2019 kwotę 1.250.000 zł, w roku 2020 kwotę 500.000 zł natomiast w roku 2021 kwotę 200.000 zł. Dofinansowanie jest przeznaczone na wymianę starych źródeł ciepła na piece gazowe, podpięcie do sieci ciepłowniczej, instalację pomp ciepła oraz urządzeń grzewczych elektrycznych, a także zainstalowanie wymienionych źródeł ciepła w budynkach nowo budowanych.

 

SMOG


Czym jest smog?

Smog definiowany bywa jako zjawisko atmosferyczne polegające na zaleganiu w powietrzu dymu i spalin wymieszanych z mgłą. Słowo pochodzi od połączenia angielskiego słowa smoke (dym) oraz fog (mgła). Jak podaje Wikipedia: Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo(a)piren). Pyły zawieszone obecne w smogu to substancje trujące, mogące przedostawać się do układu krążenia. Najczęściej występujące to pył PM 2,5 oraz PM 10. Oba rodzaje pyłów docierają do płuc, zaś mniejsza wersja (o średnicy 2,5 mikrometra) dociera jeszcze dalej – aż do krwiobiegu.

Zgubne skutki smogu

Związki chemiczne i pyły zawarte w smogu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Smog może powodować:

- alergie
- astmę i jej napady
- niewydolność oddechową
- zwiększenie zachorowalności na astmę u dzieci
- zmniejszenie masy urodzeniowej noworodków
- zwiększa zapadalność na nowotwory
- zwiększenie zachorowalności na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
- choroby niedokrwienne serca u osób starszych

Ponadto dowiedziono, że oddychanie przez kobietę w ciąży powietrzem zanieczyszczonym pyłem PM 2,5 ma związek ze statystyką wystąpień autyzmu u dzieci.

WHO, czyli Światowa organizacja zdrowia zalicza pyły zawieszone do czynników rakotwórczych. Według organizacji w 2010 roku na świecie na raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniami powietrza zmarło 230 tysięcy osób.

Według WHO spośród 50 miast europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu aż 35 znajduje się w Polsce.

SMOG prowadzi też do zanieczyszczenia gleby, które przynosi dalsze niekorzystne skutki.

Skutki smogu obrazuje doskonale poniższa grafika (źródło:www.smog.edu.pl)

Źródła powstawania smogu

Smog jest efektem działalności człowieka. Jego główne źródło to tzw. niska emisja, czyli spaliny emitowane przez niskie kominy, czyli przydomowe kotłownie wyposażone w przestarzałe piece zasilane paliwami stałymi, jak węgiel i drewno. To właśnie przestarzałe piece i spalanie w nich paliw stałych odpowiada wg różnych źródeł za nawet 87% zawartego w smogu benzo(a)pirenu.

Program Airgustów powstał z troski o nasze augustowskie powietrze i zdrowie nas wszystkich. Zakłada dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na te najmniej trujące i emitujące najmniej zanieczyszczeń. Program wspiera montaż pomp ciepła, podpięć do miejskiej ciepłowni oraz montaż nowoczesnych pieców gazowych. Poziom emisji zanieczyszczeń zależnie od technologii pieca i paliwa przedstawia grafika poniżej. W przypadku korzystania z ciepła systemowego możemy mówić o zerowej niskiej emisji, podobnie jak w przypadku pompy ciepła. W przypadku nowoczesnego pieca zasilanego gazem mówić możemy o znikomym poziomie emisji zanieczyszczeń w porównaniu do paliw stałych i płynnych.

Czy wiesz, że:

- 1 piec na drewno starej generacji, obsługiwany ręcznie może emitować tyle szkodliwych pyłów co 100.000 pieców gazowych!

- 1 nowoczesny piec na pellet 5 generacji może emitować tyle szkodliwych pyłów, co 2.500 pieców gazowych!

Dla czytelnego porównania: cała dzielnica Baraki ogrzewana piecami gazowymi wyemituje w sezonie grzewczym mniej szkodliwych pyłów niż choćby jeden piec na pellet. Cały Augustów ogrzewany jedynie pompami ciepła, ciepłem systemowym i piecami gazowymi wyemituje na poziomie niskiej emisji mniej szkodliwych pyłów niż tylko 1 piec starej generacji na drewno!

 

Stan powietrza w Augustowie jest monitorowany przez stację badawczą. Wyniki aktualnych pomiarów można śledzić na stronie:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/11916/3/0

 

Publish modules to the "offcanvas" position.