Home

 

Witamy na stronie miejskiego programu Airgustów!

Znajdziecie na niej Państwo podstawowe informacje o możliwości uzyskania dofinansowania wymiany swojego pieca na nowocześniejsze i ekologiczne źródło ciepła. Otrzymacie też pakiet podstawowych informacji o zjawisku smogu, jego szkodliwości i przyczynach.

Program Airgustów został wprowadzony uchwałą Rady miejskiej w Augustowie już 28 marca 2018 roku, ale jego realizację Miasto Augustów rozpoczęło od roku 2019. W budżecie przygotowanym przez Burmistrza Mirosława Karolczuka, a przyjętym przez Radę Miejską w Augustowie przeznaczono na jego realizację w roku 2019 kwotę 1.250.000 zł, natomiast w roku 2020 kwotę 500.000 zł. Będzie ona przeznaczona na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na piece gazowe, podpięcie do sieci ciepłowniczej lub instalację pomp ciepła.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z dostępnego wsparcia dla działań poprawiających jakość powietrza w Augustowie.

 

Home

Witamy na stronie miejskiego programu Airgustów!

 

Znajdziecie na niej Państwo podstawowe informacje o możliwości uzyskania dofinansowania wymiany swojego pieca na nowocześniejsze i ekologiczne źródło ciepła. Otrzymacie też pakiet podstawowych informacji o zjawisku smogu, jego szkodliwości i przyczynach.

Program Airgustów został wprowadzony uchwałą Rady miejskiej w Augustowie już 28 marca 2018 roku, ale jego realizację Miasto Augustów rozpoczyna od roku 2019. W budżecie przygotowanym przez Burmistrza Mirosława Karolczuka, a przyjętym przez Radę miejską w Augustowie przeznaczono na jego realizację kwotę 1.250.000zł. Będzie ona przeznaczona na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na piece gazowe, podpięcie do sieci ciepłowniczej lub instalację pomp ciepła.

To jednak nie koniec, a początek drogi Augustowa do lepszego powietrza. W biurze obsługi programu Airgustów prowadzone będą również prace wspierające korzystanie przez mieszkańców z programu Czyste powietrze, z prowadzonego już przez Miasto projektu wpierania montaży paneli fotowoltaicznych oraz programu wymiany starych źródeł ciepła na piece pelletowe V klasy.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z dostępnego wsparcia dla działań poprawiających jakość powietrza w Augustowie.

SMOG


Czym jest smog?

Smog definiowany bywa jako zjawisko atmosferyczne polegające na zaleganiu w powietrzu dymu i spalin wymieszanych z mgłą. Słowo pochodzi od połączenia angielskiego słowa smoke (dym) oraz fog (mgła). Jak podaje Wikipedia: Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo(a)piren). Pyły zawieszone obecne w smogu to substancje trujące, mogące przedostawać się do układu krążenia. Najczęściej występujące to pył PM 2,5 oraz PM 10. Oba rodzaje pyłów docierają do płuc, zaś mniejsza wersja (o średnicy 2,5 mikrometra) dociera jeszcze dalej – aż do krwiobiegu.

Zgubne skutki smogu

Związki chemiczne i pyły zawarte w smogu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Smog może powodować:

- alergie
- astmę i jej napady
- niewydolność oddechową
- zwiększenie zachorowalności na astmę u dzieci
- zmniejszenie masy urodzeniowej noworodków
- zwiększa zapadalność na nowotwory
- zwiększenie zachorowalności na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
- choroby niedokrwienne serca u osób starszych

Ponadto dowiedziono, że oddychanie przez kobietę w ciąży powietrzem zanieczyszczonym pyłem PM 2,5 ma związek ze statystyką wystąpień autyzmu u dzieci.

WHO, czyli Światowa organizacja zdrowia zalicza pyły zawieszone do czynników rakotwórczych. Według organizacji w 2010 roku na świecie na raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniami powietrza zmarło 230 tysięcy osób.

Według WHO spośród 50 miast europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu aż 35 znajduje się w Polsce.

SMOG prowadzi też do zanieczyszczenia gleby, które przynosi dalsze niekorzystne skutki.

Skutki smogu obrazuje doskonale poniższa grafika (źródło:www.smog.edu.pl)

Źródła powstawania smogu

Smog jest efektem działalności człowieka. Jego główne źródło to tzw. niska emisja, czyli spaliny emitowane przez niskie kominy, czyli przydomowe kotłownie wyposażone w przestarzałe piece zasilane paliwami stałymi, jak węgiel i drewno. To właśnie przestarzałe piece i spalanie w nich paliw stałych odpowiada wg różnych źródeł za nawet 87% zawartego w smogu benzo(a)pirenu.

Program Airgustów powstał z troski o nasze augustowskie powietrze i zdrowie nas wszystkich. Zakłada dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na te najmniej trujące i emitujące najmniej zanieczyszczeń. Program wspiera montaż pomp ciepła, podpięć do miejskiej ciepłowni oraz montaż nowoczesnych pieców gazowych. Poziom emisji zanieczyszczeń zależnie od technologii pieca i paliwa przedstawia grafika poniżej. W przypadku korzystania z ciepła systemowego możemy mówić o zerowej niskiej emisji, podobnie jak w przypadku pompy ciepła. W przypadku nowoczesnego pieca zasilanego gazem mówić możemy o znikomym poziomie emisji zanieczyszczeń w porównaniu do paliw stałych i płynnych.

Czy wiesz, że:

- 1 piec na drewno starej generacji, obsługiwany ręcznie może emitować tyle szkodliwych pyłów co 100.000 pieców gazowych!

- 1 nowoczesny piec na pellet 5 generacji może emitować tyle szkodliwych pyłów, co 2.500 pieców gazowych!

Dla czytelnego porównania: cała dzielnica Baraki ogrzewana piecami gazowymi wyemituje w sezonie grzewczym mniej szkodliwych pyłów niż choćby jeden piec na pellet. Cały Augustów ogrzewany jedynie pompami ciepła, ciepłem systemowym i piecami gazowymi wyemituje na poziomie niskiej emisji mniej szkodliwych pyłów niż tylko 1 piec starej generacji na drewno!

 

Stan powietrza w Augustowie jest monitorowany przez stację badawczą. Wyniki aktualnych pomiarów można śledzić na stronie:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/10054/1/0

 

Kontakt

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów

Anna Kielich

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 87 615 62 06

FAQ


FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Kto może ubiegać się o dotację w ramach programu Airgustów?

Z programu Airgustów mogą skorzystać:

- właściciele domów jednorodzinnych z terenu Miasta Augustów

- wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami budynku wielorodzinnego na terenie Miasta Augustów

- właściciele nie oddanych do użytku domów jednorodzinnych z terenu Miasta Augustów oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami nie oddanych do użytku budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Augustów, o ile oddanie budynku do użytku nastąpi najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym złożą wniosek w programie Airgustów

 1. Jakie dodatkowe dokumenty są wymagane w przypadku, kiedy dom którego dotyczy wymiana pieca ma kilku właścicieli?

W przypadku kilku współwłaścicieli budynku wymagana jest dodatkowo zgoda wszystkich jego współwłaścicieli na udział w programie i przekazanie dotacji na konto jednego z nich.

W przypadku domów wielorodzinnych, których właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe wymagana jest zgoda wspólnoty na udział w programie wyrażona w formie uchwały wspólnoty.

 1. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dotację?

Program Airgustów przewiduje dofinansowanie trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na starym źródle ciepła (np. kocioł opalany węglem lub drewnem) i jego wymiany na:

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

- piec gazowy i podłączenie do sieci gazowej lub piec gazowy zasilany spoza sieci

- podłączenie do pompy ciepła

 1. Gdzie można znaleźć wniosek o dotację?

Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są w biurze programu Airgustów przy ulicy Nowomiejskiej 41 w Augustowie (budynek Szkoły Podstawowej nr 5). Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej www.airgustow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 w Augustowie.

 1. Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Airgustów?

Wnioski z programu Airgustów można składać w biurze programu zlokalizowanym przy ulicy Nowomiejskiej 41 w Augustowie, w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (wejście od szczytu). Tam można też uzyskać wszelkie porady oraz pomoc w wypełnieniu dokumentów. Wnioski można składać także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy       3 Maja 60, jak również wysyłać pocztą na adres urzędu. Wnioski można składać również drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego.

 1. Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski o dotacje z programu Airgustów przyjmowane są w trybie ciągłym od 1 lutego do 30 listopada. Komisja powołana przez Burmistrza Augustowa Mirosława Karolczuka dokonuje ich oceny formalnej w ciągu 7 dni od złożenia. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są aż do wyczerpania kwoty przewidzianej na dany rok. W roku 2020 kwota przeznaczona na realizację programu Airgustów to 500.000 zł.

 1. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy złożyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o numerze księgi wieczystej

- umowę o przyłączenie do sieci w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej

- upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy sytuacji, w których tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi)

- uchwałę powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową (dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

- zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały (dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

- zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli

poświadczone przez zarządcę (dotyczy wspólnot mieszkaniowych).

 1. Ile będzie wynosiła dotacja?

Wysokość dotacji na wymianę źródła ciepła wynosi:

- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 7.000 zł brutto

- w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 14.000 zł brutto

 1. Czy dotację można otrzymać przed zrealizowaniem inwestycji?

Nie. Dotacją obejmuje się wyłącznie prace, które zostały wykonane po dniu podpisania umowy. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji na podstawie złożonego wniosku o rozliczenie. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi (np. rachunki lub faktury) wraz z dowodami ich opłacenia.

 1. Na jakie wydatki można otrzymać dotację?

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie poniesionych kosztów:

- trwałej likwidacji systemu ogrzewani opartego na paliwie stałym lub ciekłym

- zakupu i montażu nowego źródła ciepła

- zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji związanej z nowym źródłem ciepła

- dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji)

- związanych z adaptacją pomieszczenia do wymogów związanych z instalacją nowego źródła ciepła (zakres prac nie może przekraczać niezbędnych robót związanych z instalacją nowego źródła ciepła)

- modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła

- podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie przystosowania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także kosztów zakupu i montażu urządzeń węzła cieplnego jeśli jest on własnością wnioskodawcy oraz opłaty przyłączeniowej

- podłączenia do sieci gazowej w zakresie przystosowania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także kosztów zakupu i montażu wszystkich urządzeń instalacji gazowej jeśli jest on własnością wnioskodawcy oraz opłaty przyłączeniowej

 1. Kiedy i na jakiej podstawie będzie wypłacana dotacja?

Po wykonaniu inwestycji w terminie określonym w umowie należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji wraz z obowiązującymi załącznikami:

- faktura VAT lub rachunek potwierdzający poniesione wydatki

- protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą przedsięwzięcia posiadającym odpowiednie uprawnienia

- dokument potwierdzający, że instalowany kocioł gazowy posiada sprawność większą niż 85% i spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwa ciekłymi lub gazowymi – jeśli dotyczy

- opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych przy ogrzewaniu gazowym – jeśli dotyczy

- umowa z dostawcą ciepła sieciowego lub gazu – jeśli dotyczy.

Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania poprawnego wniosku, przelewem na konto Wnioskodawcy wskazane w umowie.

 1. Czy w budynku może istnieć inne źródło ciepła?

Celem programu Airgustów jest ograniczenie poziomu zanieczyszczeń niskiej emisji, a więc walka ze zjawiskiem smogu. Aby osiągnąć odpowiedni efekt konieczne jest zagwarantowanie, że w budynku nie ma innego pieca opalanego paliwem stałym lub ciekłym, który generuje zanieczyszczenia. Wyjątkiem są kominki, które pełnią rolę dekoracyjną. Kominki z płaszczem wodnym traktowane są jako „stare źródło ciepła” i muszą ulec likwidacji lub modernizacji, tak aby nie funkcjonowały jako źródło ciepła.

 1. Czy można starać się o dofinansowanie wymiany pieca z innego projektu?

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł , gdy suma uzyskanego dofinansowania przekracza 100% kosztów poniesionych na realizację zadania.

 1. Ile wynosi okres trwałości przedsięwzięcia?

Okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat. W okresie tym mieszkaniec nie będzie mógł dokonać likwidacji nowego źródła ciepła oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin budynku.

 1. Czy dotację można otrzymać dla nowowybudowanego domu?

Tak. Właściciele nie oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami nie oddanych do użytku budynków wielorodzinnych, o ile oddanie do użytku nastąpi do końca roku kalendarzowego, w którym złożą wniosek o udział w programie.

 1. Czy od otrzymanej dotacji należy zapłacić podatek dochodowy?

Nie. Dotacja celowa otrzymana na zrealizowanie tej inwestycji jest zwolniona z podatku dochodowego.

Publish modules to the "offcanvas" position.